คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดี คณะฯ
  
อ.ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู
คณบดี
Dr. Chonthicha Thammavinyu
Email : chonthicha.t@mbs.msu.ac.th,

รองคณบดี คณะฯ

อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
Dr. Rattanawadee Sonthiprasat
Email: rattanawadee.s@acc.msu.ac.th
ผศ.ดร.สุธนา บุญเหลือ
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
Asst.Prof.Dr. Sutana Boonlua
Email: sthanyakhan@gmail.com
อ.ดร.วิชชุดา โพธิ์ศรี
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และนโยบาย
Dr. Witchuda Posri
Email: witchuda.p@acc.msu.ac.th
อ.ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
Dr. Chularat Khankaew
Email: chularat.k@acc.msu.ac.th
อ.ดร.พันคม ศรีบุญลือ
รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน
Dr. Pankom Sriboonlue
Email: pankom.s@acc.msu.ac.th

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.นาถนภา นิลนิยม
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรมเพื่อสังคม
Asst.Prof.Dr. Pailin Ninniyom
Email: pailin.n@acc.msu.ac.th
อ.ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ
Dr. Sarinthree Udchachone
Email: sarinthree.u@acc.msu.ac.th
อ.ดร.ศตคุณ แก้วมุงคุณ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมหลักสูตรและบัณฑิตศึกษา
Satakoon Kaewmungkoon
Email: satakoon.k@acc.msu.ac.th
อ.ดร.อริศาพัชร สุทธิดี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมองค์กร
Arisaphat Suttidee
Email: arisaphat.s@msu.ac.th
อ.กฤตยา แสงบุญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเงินและบัญชี
krittaya Sangboon
Email: krittaya.s@acc.msu.ac.th

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะฯ

นางสาววรัชฐนันป์ เครือวรรณ
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม