คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มลิจันทร์ ทองคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ แสงชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม