คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445

COURSE OFFERED

หลักสูตรเปิดสอนคณะการบัญชีและการจัดการ

ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 หลักสูตร 9 สาขา ระดับปริญญาโท จำนวน 5 หลักสูตร 8 สาขาวิชา และ ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร 5 สาขาวิชา

หลักสูตรปริญญาตรี


หลักสูตรปริญญาโท


หลักสูตรปริญญาเอก

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม