คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445

COURSE OFFERED

บัญชีบัณฑิต

Bachelor of Accountancy Program

update : 2021-10-12

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
         
ชื่อหลักสูตร
                 ชื่อภาษาไทย           : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
                 ชื่อภาษาอังกฤษ       : Bachelor of Accountancy Program
ชื่อปริญญา
                 ชื่อเต็ม                    : บัญชีบัณฑิต
                                                Bachelor of Accountancy
                ชื่อย่อ                      : บช.บ.
                                                B.Acc.


หลักสูตร
      จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
      จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า      141 หน่วยกิต
      ระบบในเวลาราชการ ให้ศึกษาได้ไม่เกิน                 8 ปีการศึกษา
            สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน                        6 ภาคการศึกษา
      ระบบนอกเวลาราชการ ให้ศึกษาไม่เกิน                 12 ปีการศึกษา
            สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน                      14 ภาคการศึกษา


โครงสร้างหลักสูตร

 

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยกิตของหลักสูตรที่เสนอ

โปรแกรมปกติ

โปรแกรมสหกิจศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า     30

ไม่น้อยกว่า     30

หมวดวิชาเฉพาะ

     กลุ่มวิชาแกน

     กลุ่มวิชาเอก

      -วิชาเอกบังคับ

      -วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 72

ไม่น้อยกว่า     105

                      48

ไม่น้อยกว่า     57

                   42

 

ไม่น้อยกว่า     15 

ไม่น้อยกว่า     105

                      48

ไม่น้อยกว่า     57

                     42

ไม่น้อยกว่า    15 

หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า      6

ไม่น้อยกว่า     6

หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

-

         2

ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง

(ไม่นับหน่วยกิต)

         9

ไม่น้อยกว่า 4 เดือน

(ไม่นับหน่วยกิต)

รวมหน่วยกิต

108

ไม่น้อยกว่า 141

ไม่น้อยกว่า 141

 
เงื่อนไข : นิสิตจะต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง(ไม่นับหน่วยกิต) หรือ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน (ไม่นับหน่วยกิต)

 


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม