คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445

COURSE OFFERED

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน

Bachelor of Business Administration Program in Financial Management

update : 2021-09-22

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารการเงิน)
Bachelor of Business Administration (Financial Management)

ชื่อย่อ 
บธ.บ. (การบริหารการเงิน)
B.B.A. (Financial Management)

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา  
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสุตร ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยกิตของหลักสูตรที่เสนอ

โปรแกรมปกติ

โปรแกรมสหกิจศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 30

หมวดวิชาเฉพาะ

     กลุ่มวิชาแกน

     กลุ่มวิชาเอก

      -วิชาเอกบังคับ

      -วิชาเอกเลือก

 

ไม่น้อยกว่า 99

                  51

ไม่น้อยกว่า 48

                  36

ไม่น้อยกว่า 12

ไม่น้อยกว่า 99

                  51

ไม่น้อยกว่า 48

                  36

ไม่น้อยกว่า 12

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า 6

หมวดประสบการณ์ภาคสนาม(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

-

      2
(ไม่น้อยกว่า 300 ชม.และไม่นับหน่วยกิต)

                  9
(ไม่น้อยกว่า 300 ชม.และไม่นับหน่วยกิต)

รวมหน่วยกิต

 

ไม่น้อยกว่า 135

ไม่น้อยกว่า 135

 
เงื่อนไข : นิสิตจะต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง(ไม่นับหน่วยกิต) หรือ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน (ไม่นับหน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิต

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตลอดหลักสูตร
ภาคต้น ภาคปลาย การศึกษาพิเศษ ภาคต้น ภาคปลาย การศึกษาพิเศษ ภาคต้น ภาคปลาย การศึกษาพิเศษ ภาคต้น ภาคปลาย การศึกษาพิเศษ
18,000 18,000 - 18,000 18,000 - 18,000 18,000 9,000 18,000 18,000 - 153,000

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม