คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445

COURSE OFFERED

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

Bachelor of Business Administration Program in Management

update : 2021-09-22

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)        
ชื่อหลักสูตร
                 ชื่อภาษาไทย           : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
                 ชื่อภาษาอังกฤษ       : Bachelor of Business Administration Program in Management
ชื่อปริญญา
                 ชื่อเต็ม                    : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
                                                Bachelor of Business Administration (ฺManagement)

                ชื่อย่อ                      : บธ.บ. (การจัดการ)
                                                B.B.A. (Management)

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา  
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต
ระบบในเวลาราชการ ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
     สำเร็จการศึกาาได้ไม่เกิน 6 ภาคการศึกษา
ระบบนอกเวลาราชการ ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา
     สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 14 ภาคการศึกษา


โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยกิตของหลักสูตรที่เสนอ

โปรแกรมปกติ

โปรแกรมสหกิจศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 30

หมวดวิชาเฉพาะ

     กลุ่มวิชาแกน

     กลุ่มวิชาเอก

      -วิชาเอกบังคับ

      -วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 72

ไม่น้อยกว่า 99

                  51

ไม่น้อยกว่า 48

                  33

ไม่น้อยกว่า 15

ไม่น้อยกว่า 99

                  51

ไม่น้อยกว่า 48

                   33

ไม่น้อยกว่า 15

หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า 6

หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

-

    2
(ไม่น้อยกว่า 300 ชม.และไม่นับหน่วยกิต)

                  9
(ไม่น้อยกว่า 300 ชม.และไม่นับหน่วยกิต)

รวมหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 120

ไม่น้อยกว่า 135

ไม่น้อยกว่า 135

 
เงื่อนไข : นิสิตจะต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง(ไม่นับหน่วยกิต) หรือ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน (ไม่นับหน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิต

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตลอดหลักสูตร
ภาคต้น ภาคปลาย การศึกษาพิเศษ ภาคต้น ภาคปลาย การศึกษาพิเศษ ภาคต้น ภาคปลาย การศึกษาพิเศษ ภาคต้น ภาคปลาย การศึกษาพิเศษ
18,000 18,000 - 18,000 18,000 - 18,000 18,000 9,000 18,000 18,000 - 153,000


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ
     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

 

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม