คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445

COURSE OFFERED

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

Bachelor of Business Administration Program in International Business (International Program Revised Curriculum 2018)

update : 2021-09-22

ชื่อหลักสูตร
                หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่งประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
                Bachelor of Business Administration Program in International Business
ชื่อปริญญา
               บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่าประเทศ) Bachelor of Business Administration (International Business)
               ชื่อย่อ บธ.บ. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) B.B.A. (International Business)

หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา  
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  135  หน่วยกิต
Total Number of Credits Not less than 132 Credits
ระบบปกติ ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8  ปีการศึกษา
Official hours Not more than 8 Academic years

 โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา
Course and Subject Category

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
Curricular Standard of Ministry of Education

หน่วยกิตของหลักสูตรที่เสนอ

โปรแกรมปกติ
Regular Program

โปรแกรมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Program

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
General Education Course

ไม่น้อยกว่า 30
Not less than 30

ไม่น้อยกว่า 30
Not less than 30

ไม่น้อยกว่า 30

Not less than 30

หมวดวิชาเฉพาะ
Specialized Core Course

     กลุ่มวิชาแกน
Core Units

     กลุ่มวิชาเอก

Major Units

      -วิชาเอกบังคับ
Major Compulsory Units

      -วิชาเอกเลือก
Major Elective Units

ไม่น้อยกว่า 72
Not less than 72

ไม่น้อยกว่า 96
Not less than 96
 

             51
             51

             45
             45

             30
             30


             15

             15

ไม่น้อยกว่า 96
Not less than 96
 

                51
                51

                45
                45

                30
                30


               15

               15

หมวดวิชาเลือกเสรี
Free Elective Course

ไม่น้อยกว่า 6
Not less than 6

ไม่น้อยกว่า 6
Not less than 6

ไม่น้อยกว่า 6
Not less than 6

หมวดประสบการณ์ภาคสนาม

Field Experience Course
(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
(Internship or Cooperative Education)

-

 

2
(ไม่น้อยกว่า 300 ชม.และไม่นับหน่วยกิต)
2
(Not less than 300 hours without getting credits)
 

                9
(ไม่น้อยกว่า 300 ชม.และไม่นับหน่วยกิต)
                9
(Not less than 300 hours without getting credits)

รวมหน่วยกิต
Total Credits

ไม่น้อยกว่า 120
Not less than 120

ไม่น้อยกว่า 132
Not less than 132

ไม่น้อยกว่า 132
Not less than 132

 
เงื่อนไข : นิสิตจะต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง(ไม่นับหน่วยกิต) หรือ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน (ไม่นับหน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิต

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตลอดหลักสูตร
ภาคต้น ภาคปลาย การศึกษาพิเศษ ภาคต้น ภาคปลาย การศึกษาพิเศษ ภาคต้น ภาคปลาย การศึกษาพิเศษ ภาคต้น ภาคปลาย การศึกษาพิเศษ
45,000 45,000 - 45,000 45,000 - 45,000 45,000 22,500 18,000 18,000 - 328,500

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ

     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม