คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445

COURSE OFFERED

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

Bachelor of Business Administration Program in Marketing

update : 2021-09-22

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
Bachelor of Business Administration Program in Marketing

ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม
                บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
                Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ 
                  
บธ.บ. (การตลาด)
                 B.B.A (Marketing)

โครงสร้างหลักสูตร

 

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยกิตของหลักสูตรที่เสนอ

โปรแกรมปกติ

โปรแกรมสหกิจศึกษา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 30

หมวดวิชาเฉพาะ

     กลุ่มวิชาแกน

     กลุ่มวิชาเอก

      -วิชาเอกบังคับ

      -วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 72

ไม่น้อยกว่า 99

                  51

ไม่น้อยกว่า 48

                  36

ไม่น้อยกว่า 12

ไม่น้อยกว่า 99

                  51

ไม่น้อยกว่า 48

                   36

ไม่น้อยกว่า 12

หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า 6

ไม่น้อยกว่า 6

หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

-

      2
(ไม่น้อยกว่า 300 ชม.และไม่นับหน่วยกิต)

                  9
(ไม่น้อยกว่า 300 ชม.และไม่นับหน่วยกิต)

รวมหน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 120

ไม่น้อยกว่า 135

ไม่น้อยกว่า 135

 
เงื่อนไข : นิสิตจะต้องผ่านการฝึกงานในหน่วยของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง(ไม่นับหน่วยกิต) หรือ สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน (ไม่นับหน่วยกิต)

ค่าหน่วยกิต

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ตลอดหลักสูตร
ภาคต้น ภาคปลาย การศึกษาพิเศษ ภาคต้น ภาคปลาย การศึกษาพิเศษ ภาคต้น ภาคปลาย การศึกษาพิเศษ ภาคต้น ภาคปลาย การศึกษาพิเศษ
18,000 18,000 - 18,000 18,000 - 18,000 18,000 9,000 18,000 18,000 - 153,000


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม