คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445

COURSE OFFERED

บัญชีมหาบัณฑิต

Master of Accountancy Program

update : 2021-09-22

ชื่อหลักสูตร :
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
Master of Accountancy
   
ชื่อปริญญา :  
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
Master of Accountancy
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
บช.ม.
M.Acc.

 

จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา  
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสุตร ไม่น้อยกว่า  42 หน่วยกิต
ระบบในเวลาราชการ ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา
     สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 3 ภาคการศึกษา
ระบบนอกเวลาราชการ ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 10 ภาคการศึกษา
     สำเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 4 ภาคการศึกษา

 โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) สาขาวิชาการบัญชีดังนี้

 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาต่อการ
พ.ศ. 2558
หน่วยกิตของหลักสูตรที่เสนอ
  แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก2
1.หมวดวิชาเฉพาะสาขา - -
     1.1 วิชาบังคับ
     1.2 วิชาเลือก
12 27
3
2.หมวดประสบการณ์วิจัย    
     2.1 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
     2.2 วิทยานิพนธ์
-
12
-
12
รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
     

 

ค่าหน่วยกิต

ระบบ ปี 1 ปี 2 ตลอดหลักสูตร
ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
ในเวลาราชการ 32,100 32,100 - 32,100 32,100 - 128,400
นอกเวลาราชการ 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 - 240,000

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

  

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม