คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445

COURSE OFFERED

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ

Master of Economics Program in Business Economics and Business Innovation

update : 2021-09-22

ชื่อหลักสูตร :
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Economics Program in Business Economics and Business Innovation

  ชื่อปริญญา :    
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Economics (Business Economics and Business Innovation)

  ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.Econ. (Business Economics and Business Innovation)

โครงสร้างหลักสูตร

 

ลำดับที่ หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558
หลักสูตรที่เสนอ
(หน่วยกิต)
แผน ก
แบบ ก2
แผน ข แผน ก
แบบ ก2
แผน ข
        1       2
  
 
 หมวดรายวิชา ไม่น้อยกว่า
  1.1 วิชาบังคับ
  1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
  2.1 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
  2.2 การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า
12
-
-

12
-
12
-
-

-
3
24
21
3

12
-
30
21
9

-
6
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36

ค่าหน่วยกิต

ระบบ ปี 1 ปี 2 ตลอดหลักสูตร
ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
ในเวลาราชการ 25,000 25,000 - 25,000 25,000 - 100,000
นอกเวลาราชการ 27,000 27,000 - 27,000 27,000 - 108,000

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

  

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม