คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445

COURSE OFFERED

การจัดการมหาบัณฑิต

Master of Management Program in Modern Management

update : 2021-09-22

ชื่อหลักสูตร :
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
Master of Management Program in Modern Management
   
ชื่อปริญญา :  
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่)
Master of Management Program in Modern Management
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
กจ.ม. (การจัดการสมัยใหม่)
M.M. (Modern Management)

 

โครงสร้างหลักสูตร

ลำดับที่

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

หลักสูตร
ที่เสนอ
(หน่วยกิต)

หลักสูตร
ที่เสนอ
(หน่วยกิต)

แผน ก แบบ ก 2

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

1

 

2

 

หมวดรายวิชา ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาพื้นฐาน
1.1 วิชาบังคับ   
1.2 วิชาเลือก               ไม่น้อยกว่า        
หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
2.1 วิทยานิพนธ์              ไม่น้อยกว่า 
2.2 การค้นคว้าอิสระ         ไม่น้อยกว่า

12
-
-

12
-
-

24
6*
15
9

12
-

30
6*
15
15

-
6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

36

36

36

  *หมายถึง       รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต ผลการเรียนเป็น S หรือ U


 

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

 

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม