คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445

COURSE OFFERED

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์

Master of Business Administration Program in Strategic Management

update : 2021-09-22

ชื่อหลักสูตร :
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration Program in Strategic Management    

  ชื่อปริญญา :     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการเชิงกลยุทธ์)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration (Strategic Management)  

 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม. (การจัดการเชิงกลยุทธ์)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.B.A. (Strategic Management)

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ดังนี้

ลำดับที่ หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558
หลักสูตรที่เสนอ
(หน่วยกิต)
แผน ก
แบบ ก2
แผน ข แผน ก
แบบ ก2
แผน ข
        1        2

 
 หมวดรายวิชา ไม่น้อยกว่า
  1.1 วิชาบังคับ
  1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า

 หมวดวิชาประสบการณ์วิจัย
  2.1 วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า
  2.2 การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า
12
-
-

12
-
12
-
-

-
3
24
21
3

12
-
30
21
9

-
6
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 36 36 36

 

ค่าหน่วยกิต

ระบบ ปี 1 ปี 2 ตลอดหลักสูตร
ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
ในเวลาราชการ 25,000 25,000 - 25,000 25,000 - 100,000
นอกเวลาราชการ 27,000 27,000 - 27,000 27,000 - 108,000

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม