คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445

COURSE OFFERED

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด

Master of Business Administration Program in Marketing Management

update : 2021-09-22

ชื่อหลักสูตร :
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     Master of Business Administration Program in Marketing Management

  ชื่อปริญญา :     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการการตลาด)
Master of Business Administration (Marketing Management)   ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) บธ.ม. (การจัดการการตลาด)
M.B.A. (Marketing Management)

 

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) สาขาวิชาการจัดการการตลาด ดังนี้

 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาต่อการ พ.ศ. 2558
หน่วยกิตของหลักสูตรที่เสนอ
  แผน ก แบบ ก 2 แผน ก แบบ ก2
1.หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.หมวดวิชาเฉพาะ
- 18
15
    วิชาบังคับ
    วิชาเลือก
            ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
12
12
3
3.หมวดประสบการณ์วิจัย
   วิทยานิพนธ์(ไม่น้อยกว่า)
4.หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

12

12
รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
     

 

ค่าหน่วยกิต

ระบบ ปี 1 ปี 2 ตลอดหลักสูตร
ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
ในเวลาราชการ 25,000 25,000 - 25,000 25,000 - 100,000
นอกเวลาราชการ 27,000 27,000 - 27,000 27,000 - 108,000

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบ


     หลักสูตร
           Download File
     รายวิชาในหลักสูตร
          Download File
     คำอธิบายรายวิชา
          Download File

 

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม