คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445

เอกสารแบบฟอร์ม

เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • ระดับปริญญาตรี
  • ระดับบัณฑิต
  • แบบฟอร์มต่าง ๆ คณะฯ
  • แบบฟอร์มต่าง ๆ มหาวิทยาลัยฯ
ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการต่าง ๆ (ปริญญาตรี)
     แบบรายงานตัวนิสิต
     แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารการรายงานตัว
     คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
     คำร้องขอลาพักการเรียน
     คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
      คำร้องขอลาออก
     คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
     คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
     คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท
     เอกสารเทียบโอนผลการเรียน
     เอกสารหมายเลข 1
     เอกสารหมายเลข 2
     เอกสารหมายเลข 3
     คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
     คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนด
     คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน
     คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit
     คำร้องขอเลื่อนสอบ
     คำร้องขอสำรองที่นั่ง
     บันทึกข้อความทั่วไป

 

ดาวน์โหลดเอกสารงานกิจการนิสิต (ปริญญาตรี)
     บันทึกข้อความทั่วไป
     แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
     แบบฟอร์มผ่อนทหาร
     แบบฟอร์มกู้ยืม กยศ.-กรอ. (กยศ.101)
     แบบฟอร์มความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา(กยศ.103)
     แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ กยศ.(กยศ.102)
     แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ กรอ.
     .แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204)
     แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา
     แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม/ กิจกรรม
     แบบฟอร์มโครงการ
     แบบฟอร์มกู้ยืมฉุกเฉิน
     แบบฟอร์มผ่อนผันทหาร

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม