คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445

ข่าวสารและกิจกรรม

ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวนิสิต
 • ข่าวบริการวิชาการ
 • ข่าววิจัย
 • จัดซื้อจัดจ้าง

คณะเปิดสอน จำนวน 3 ระดับ 9 หลักสูตร 21 สาขาวิชา

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรวดุษฎีบัณฑิต

 • หลักสูตรระดับปริญญาตรี

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร 9 สาขาวิชา

 • หลักสูตรระดับปริญญาโท

  หลักสูตรระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร 8 สาขาวิชา

 • หลักสูตรระดับปริญญาเอก

  หลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร 5 สาขาวิชา


ลงทะเบียนศิษย์เก่า

MBS Channel

วิดีโอคณะการบัญชีและการจัดการ

วิดีโอกิจกรรม อบรม และบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์การอบรม หลักสูตร ภาวะผู้นำการทำงานเป็นทีมเพื่อใช้บริหาร อปท.

21-05-2021

เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์อย่างไร ให้มีรายได้หลักล้าน รูปแบบ Online ผ่าน Cisco Webex Meeting

26-03-2021

Silver&Very Good Award (AUCC) 2021:โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉริยะ (Smart Nursery Plants for Crickets)

01-03-2021

Excellent Award (AUCC) 2021:การใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มข้อมูลสำหรับการแบ่งกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชในประเทศไทย

27-02-2021