คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445แผนผังเว็บไซต์ (Sitemap)


เกี่ยวกับคณะ

     + ประวัติคณะ
     + ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
     + แผนผังโครงสร้างองค์กร
     + แผนผังโครงสร้างผู้บริหาร
     + ยุทธศาสตร์องค์กร
     + คณะผู้บริหาร
     + อาจารย์
     + บุคลากร

วิจัยและบริการวิชาการ

     + หลักสูตรอบรม
     + งานวารสารการบัญชีและการจัดการ
     + ผลงานวิจัย
     + กิจกรรมบริการวิชาการ
     + SDGs คณะ

การรับเข้าศึกษา/หลักสูตร

     + การเข้าศึกษา
          + หลักสูตรปริญญาตรี
          + หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
     + หลักสูตร
     + สมัครเรียน

ข่าวสารและกิจกรรม

     + ข่าวสารคณะ
     + ข่าวกิจกรรม
     + MBS Channel
     + ผลงานและรางวัล

บริการ

     + เอกสารแบบฟอร์ม
     + สำหรับนิสิตปัจจุบัน
     + สำหรับบุคลากร
     + สำหรับบุคคลทั่วไป
     + สำหรับศิษย์เก่า

ติดต่อสื่อสาร

     + ติดต่อคณะ
     + หมายเลขโทรศัพท์
     + ปฎิทินกิจกรรมคณะ
     + แผนผังเว็บไซต์

ลิงค์ภายใน

     + มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     + กองการเจ้าหน้าที่
     + บัณฑิตศึกษา
     + ระบบลงทะเบียน
     + กองทะเบียนและประมวลผล
     + กองบริการศึกษา
     + สำนักวิทยบริการ
     + กองกิจการนิสิต

ลิงค์ภายนอก

     + สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรต จำกัด
     + สหกรณ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     + กองทุนเพื่อการศึกษา
     + สวทช
     + ThaiIS

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม