MBS2022

MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022

ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ ด้านบริหารธุรกิจ Date: 2022-06-23 10:28:16
ประกาศรายชื่อนิสิตแยกห้องเรียนรหัส 65 ประจำปีการศึกษา 2565 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Date: 2022-06-19 16:45:25
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียน Smart Class Room พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ (เงินรายได้ปี 65) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Date: 2022-06-15 15:03:18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 Date: 2022-06-14 17:58:16
ประกาศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเทียบเข้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 Date: 2022-06-14 13:57:48

โครงการจัดการความรู้ (Knowledge Management) อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 1 (รูปแบบออนไลน์) Date: 2022-06-07 10:04:32
โครงการวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ประจำปี 2565 Date: 2022-06-07 09:27:20
งานมหกรรมหนังสือออนไลน์ "MSU Online book fair 2022" Date: 2022-05-23 14:22:00
โครงการสัมมนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2565 Date: 2022-05-23 13:43:43
การประชุมเพื่อปิดการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Date: 2022-05-06 16:16:39

ประกาศแยกห้องเรียน นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 Date: 2021-06-17 10:58:58
ประกาศตารางเรียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 Date: 2021-06-19 01:15:11
ประกาศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเทียบเข้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 Date: 2021-06-02 13:24:06
ประกาศ ตารางเรียนประจำปีภาคการศึกษา 3/2563 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี Date: 2021-03-25 09:33:00
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (A Master Mind Scholarships) The Flemish Ministry of Education and Training Date: 2021-03-09 09:06:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดรูปแบบและรูปเล่มวารสารการบัญชีและการจัดการ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Date: 2022-06-17 14:18:58
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท จำนวน 41 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Date: 2022-06-17 11:38:19
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการประกวดราคาซื้อระบบห้องสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวพร้อมถ่ายทอดสดและจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 1 ระบบ (เงินรายได้ปี 65) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ Date: 2022-05-06 11:40:16
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการประกวดราคาจ้างเดินสายไฟเบอร์ออฟติก จำนวน 1 งาน (เงินรายได้ปี 2565) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Date: 2022-05-02 09:18:51
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการควบคุมประตูอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ (เงินรายได้ปี 2565) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Date: 2022-05-02 09:13:46

MORE

MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022

Search MSU Discovery Service:

Keyword Title Author

MBS2022

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อีเมลคณะการบัญชีและการจัดการ MBS Channel ระบบฐานข้อมูลวิจัย วารสารคณะการบัญชีและการจัดการMahasarakham Bussiness School.

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม

Phone: 043 754 423
Email: info@acc.msu.ac.th