MBS2022


MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ผ่านการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565 Date: 2022-11-02 16:51:50
แบบฟอร์มส่งขอทุนอุดหนุนการวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Date: 2022-10-27 12:48:39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565 Date: 2022-10-25 15:27:25
ประกาศแก้ไขปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 Date: 2022-10-21 09:32:03
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565 Date: 2022-10-21 00:39:50

MBS ช่วยเหลือชุมชนรอบมหาวิทยาลัยที่ประสบภัยน้ำท่วม Date: 2022-11-14 11:40:11
MBS ร่วมแนะแนวรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS 66 Date: 2022-11-14 11:39:00
การประชุมวิชาการระหว่างคณะการบัญชีและการจัดการ กับ กองทะเบียนและประมวลผล Date: 2022-11-14 11:34:49
การประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะการบัญชีฯ Date: 2022-11-14 11:29:38
นิสิต MBS คว้ารางวัล Best Sales Pitch ในการแข่งขัน Southeast Asian Sale Competition (SEASAC 2022) Date: 2022-11-14 11:27:26

ประกาศตารางเรียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 Date: 2022-11-14 09:14:29
ประกาศตารางสอบปลายภาค ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 Date: 2022-10-19 15:39:04
ประกาศแยกห้องเรียน นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 Date: 2021-06-17 10:58:58
ประกาศตารางเรียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 Date: 2021-06-19 01:15:11
ประกาศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเทียบเข้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 Date: 2021-06-02 13:24:06

ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพระประธานประจำคณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Date: 2022-11-09 16:25:55
ประกาศเปิดเผยราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพระประธานประจำคณะการบัญชีและการจัดการ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Date: 2022-11-09 16:22:22
ประกาศวิจารณ์รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุหรือร่างขอบเขตของงาน การประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 50 เครื่อง (เงินรายได้ปี 66) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน Date: 2022-11-08 15:39:05
ประกาศเปิดเผยราคากลาง การประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 จำนวน 50 เครื่อง (เงินรายได้ปี 66) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 6511713610 Date: 2022-11-08 15:35:08
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจัดจ้างจัดรูปแบบและรูปเล่มวารสารการบัญชีและการจัดการ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Date: 2022-08-24 15:05:23

MORE

ผลงานและรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พันคม ศรีบุญลือ ในโอกาศได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Date: 2022-10-21 00:45:24
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว ในโอกาศได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Date: 2022-07-26 09:05:12
ขอแสดงความยินดีกับทีม DAISY GLAZZ ชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการ Research to Market 2021 ครั้งที่ 9 รอบระดับประเทศ Date: 2022-02-17 09:11:47
แสดงความยินดี กับ บุคลากร MBS ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2564 Date: 2021-12-16 09:07:27
คณบดีพร้อมผู้บริหารคณะการบัญชีและการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ Date: 2021-11-25 09:14:07

MBS ChannelMahasarakham Bussiness School.

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม

Phone: 043 754 423 or 043 754 333
Phone In: 3410 or 3445
Email: info@acc.msu.ac.th