MBS2022

MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022
MBS2022 MBS2022 MBS2022 MBS2022

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการจัดสอบข้อเขียน MBS Overseas Experience 2023 Date: 2023-04-21 13:48:18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio โครงการStartup Boot Camp@MBS (คณะการบัญชีและการจัดการ) Date: 2023-04-10 10:35:02
ประกาศผู้ผ่านการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565 Date: 2022-12-15 13:01:26
แบบฟอร์มส่งขอทุนอุดหนุนการวิจัย คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Date: 2022-12-15 13:01:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2/2565 Date: 2022-12-15 13:03:02

MBS จัดโครงการธรรมศิลป์กับหลักธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา 2565 EP.3 คุณธรรมนำชีวิต Date: 2023-06-09 09:58:16
โครงการวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการตลาด ประจำปี พ.ศ. 2566 Date: 2023-06-09 09:52:55
การประชุมคณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 Date: 2023-06-07 10:46:47
MBS จัดกิจกรรมสาธิตการออกแบบกิจกรรมอย่างสรรค์ ภายใต้โครงการภาวะผู้นำสู่การสร้างสรรค์ Soft Power ของนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ Date: 2023-06-07 10:42:44
MBS จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเสวนา ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ตลาดแรงงาน” EP2 Date: 2023-05-19 15:24:38

ประกาศตารางเรียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 Date: 2022-12-15 13:27:31
ประกาศตารางสอบปลายภาค ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 Date: 2022-12-15 13:27:42
ประกาศแยกห้องเรียน นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 Date: 2022-12-15 13:26:59
ประกาศตารางเรียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 Date: 2023-05-22 20:40:23
ประกาศ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศตารางเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และเทียบเข้า ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 Date: 2022-12-15 13:27:10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบ MBS Co-Working Space จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Date: 2023-04-19 16:16:11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน ๑ ระบบ (เงินรายได้ปี ๖๖) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Date: 2023-03-28 15:54:02
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน ๑ ระบบ (เงินรายได้ปี ๖๖) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Date: 2023-03-15 11:47:07
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน ๑ ระบบ (เงินรายได้ปี ๖๖) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Date: 2023-02-24 13:08:56
ประกาศวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน โครงการประกวดราคาซื้อระบบห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน ๑ ระบบ (เงินรายได้ปี ๖๖) คณะการบัญชีและการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Date: 2023-02-24 13:07:28

MORE

ผลงานและรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในการประชุม AUCC ครั้งที่ 11 Date: 2023-05-22 20:34:22
ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.รสจรินทร์ กุลศรีสอน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Date: 0000-00-00 00:00:00
ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.รุจิรา เหลืองศักดาพิชญ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Date: 0000-00-00 00:00:00
ขอแสดงความยินดี กับ อ.ดร.ประทานพร จันทร์อินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Date: 2023-01-27 14:47:00
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ Date: 2023-01-27 14:41:01

MBS ChannelMahasarakham Bussiness School.

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม

Phone: 043 754 333
Phone In: 5630
Email: info@acc.msu.ac.th