MBS2022

MBS2022

ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธรู เดอะไลน์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
ดร.อำพล อาภาธนากร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Development Manager, NIA)