MBS2022

MBS2022


การบริหารทรัพยากรบุคคล คณะการบัญชีและการจัดการ

(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
      หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกเกณฑ์การตัดสิน การขึันบัญชีและการยกเลิกบัญชี พ.ศ. 2555
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
      หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกเกณฑ์การตัดสิน การขึันบัญชีและการยกเลิกบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
      หลักสูตร วิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกเกณฑ์การตัดสิน การขึันบัญชีและการยกเลิกบัญชี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
(3) การพัฒนาบุคลากร
      แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
      ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของบุคลากร พ.ศ.2565
      หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ทุนสนับสนุนบุคลากรและบุคคลทั่วไป
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานฯ พ.ศ.2558
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
      ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2566

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     รายงานผลกิจกรรมอบรมเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะฯ
     รายงานผลกิจกรรมอบรมเรื่อง การออกแบบบริการ (Service Design)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     รายงานงานตามนโยบาย พ.ศ. 2565