MBS2022

MBS2022

เอกสารแบบฟอร์ม คณะการบัญชีและการจัดการ


ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการต่าง ๆ (ปริญญาตรี)
     แบบรายงานตัวนิสิต
     แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารการรายงานตัว
     คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
     คำร้องขอลาพักการเรียน
     คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
      คำร้องขอลาออก
     คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
     คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
     คำร้องขอย้ายคณะเปลี่ยนสาขาวิชาโท
     เอกสารเทียบโอนผลการเรียน
     เอกสารหมายเลข 1
     เอกสารหมายเลข 2
     เอกสารหมายเลข 3
     คำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
     คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนด
     คำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน
     คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit
     คำร้องขอเลื่อนสอบ
     คำร้องขอสำรองที่นั่ง
     บันทึกข้อความทั่วไป

 

ดาวน์โหลดเอกสารงานกิจการนิสิต (ปริญญาตรี)
     บันทึกข้อความทั่วไป
     แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
     แบบฟอร์มผ่อนทหาร
     แบบฟอร์มกู้ยืม กยศ.-กรอ. (กยศ.101)
     แบบฟอร์มความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา(กยศ.103)
     แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ กยศ.(กยศ.102)
     แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ กรอ.
     แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204)
     แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา
     แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม/ กิจกรรม
     แบบฟอร์มโครงการ
     แบบฟอร์มกู้ยืมฉุกเฉิน
     แบบฟอร์มผ่อนผันทหาร
ระดับบัณฑิตศึกษา
     แบบฟอร์มกลั่นกรองหัวข้อ
     แบบฟอร์มเสนอชื่อเรื่องและแต่งตั้ง อ.ที่ปรึกษา IS
     แบบฟอร์มสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ-(IS)
     แบบฟอร์มสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Th)
     แบบฟอร์ขอความอนุเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ (แบบสอบถาม)
     แบบฟอร์ขอความอนุเคราะห์เก็บแบบสอบถาม
     แบบฟอร์มขออนุมัติขึ้นสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS)
     แบบฟอร์มขออนุมัติขึ้นสอบวิทยานิพนธ์(Th)
     แบบฟอรฺมตรวจรูปแบบคณะ บัณฑิตวิทยาลัย
     คำร้องลงทะเบียน th IS
     แบบฟอร์มขออนุมัติลงทะเบียนเรียนเป็นกรณีพิเศษ
     แบบรายงานความก้าวหน้าและปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดทำวิทยานิพนธ์
     บันทึกข้อความ
     แบบฟอร์มเสนอชื่อเรื่องและแต่งตั้ง อ.ที่ปรึกษา Th
แบบฟอร์มในการทำวิจัย

      แบบฟอร์มการส่งบทความตีพิมพ์
      แบบฟอร์มเบิกทุนงวดที่ 1
      เอกสารประกอบการขอทุนวิจัยของคณะ(1)
      เอกสารประกอบการขอทุนวิจัยของคณะ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต่างๆ ของคณะฯ
      ใบบันทึกข้อความ เดินทางไปราชการ (pdf)
      ใบบันทึกข้อความ เดินทางไปราชการ (doc)
      แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
      แบบขอหนังสือรับรองจากคณะฯ(บุคลากร)
      แบบคำขอใช้ยานยนต์คณะฯ
      เลขที่ผู้เสียภาษีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
      แบบฟอร์มขอรับเงินยืมก่อน 5 วันทำการ
      แบบตอบรับการเป็นวิทยากร
      ใบมอบฉันทะ
      ใบสำคัญรับเงิน(สำหรับวิทยากร)
      ใบสำคัญรับเงิน
      แบบรายงานการเดินทางไปราชการ(แบบ8708)
      ขออนุมัติเดินทางไปราชการ(ฝึกอบรม,ประชุม,แข่งขันฯ)
      แบบฟอร์มรายงานการเข้าร่วมฝึกอบรม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
      แบบฟอร์มทั่วไป
      แบบฟอร์มการประเมินผล
      แบบฟอร์มสัญญา
      แบบฟอร์มตำแหน่งทางวิชาการ