คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

INTERVIEWEES MBS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการคณะฯ ดำเนินการเอง นิสิต 4 ปี และเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
GRADUATE, MBS

รายชื่อนิสิต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า)

เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ห้องสอบ รายละเอียด
800478 นางสาว กมลวรรณ ศรีคุณแสน สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800477 นางสาว รัชฎาพร สุระพันธุ์ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800473 นาย ธนภัทร คำสิงสัย สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800472 นางสาว ชุติกาญจน์ วงษ์อินทร์จันทร์ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800469 นาย ภควรรธน์ เคนหงส์ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800466 นางสาว วราภรณ์ จำปาแดง สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800462 นาย ยุทธภูมิ ชาวดร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คลิก
800455 นาย ณัฐพงศ์ ลักษร สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800454 นาย กีรติ มายเจริญกุล สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800452 นางสาว ขวัญฤทัย สุดสูง สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800451 นางสาว สโรชา สุขอาษา สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800450 นางสาว สุภาวดี สมเสนาะ สาขาวิชาการบริหารการเงิน คลิก
800449 นางสาว ศดานันท์ ขบวนฉลาด สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800446 นางสาว เกศกนก พรมโสภา สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800440 นาย ณัฐวุฒิ พาเมืองพล สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คลิก
800422 นางสาว ชนนิกานต์ พันตรี สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800418 นางสาว ศุทธหทัย ไกรยราช สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800416 นาย เจนณรงค์ ตั้งสำโรง สาขาวิชาการบริหารการเงิน คลิก
800415 นางสาว อารียา สุวรรณกูฏ สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800414 นาย แสนยากร บุญสินธุ์ สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800413 นางสาว บุษยมาส พรมภักดี สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800412 นางสาว กันติยา มีพรหม สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800407 นาย ปณิธาน กาญจนมงคลศิริ สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800406 นางสาว กาญจน์ฤทัย ศรียศศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด คลิก
800405 นางสาว ชฎาทอง จากผา สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800404 นางสาว พิชญานันท์ เสาเปรีย สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800403 นาย ณัชพล ติดใจดี สาขาวิชาการตลาด คลิก
800402 นางสาว ณภัทร เจริญศิริ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิก
800401 นางสาว ชนัดดา อายุยืน สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800398 นางสาว จารุภา สะเดา สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800397 นางสาว ปุณนรัศค์ ปะนะภูเต สาขาวิชาการตลาด คลิก
800395 นางสาว สุภาพร บุญค้ำ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800394 นางสาว กชกร ตั้งสกุล สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800378 นางสาว พรธีรา ธุระธรรม สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800377 นาย จีรศักดิ์ นนทฤทธิ์ สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800376 นาย ณัฐกริช ลมอ่อน สาขาวิชาการตลาด คลิก
800372 นางสาว จริยา สานโนนสมบูรณ์ สาขาวิชาการบริหารการเงิน คลิก
800370 นาย ศาศวัต บุญมา สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800369 นาย ภูมิรพี มนตรีโพธิ์ สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800368 นางสาว จิรภัทร ห้วยไชย สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800367 นางสาว เสาวลักษณ์ จันทร์ลุน สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800366 นางสาว วัชรี คิดวันนา สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800363 นางสาว อรญา สุขเพ็ง สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800362 นาย เสฏฐวุฒิ แสงความสว่าง สาขาวิชาการตลาด คลิก
800360 นางสาว ปริญญา สุนา สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800359 นางสาว พิมพ์สุดา วัฒสาร สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800358 นางสาว วศินี เวียงยศ สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800354 นางสาว อภิญญา คำอำ สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800352 นาย พลภัทร กิติพิมพ์ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800351 นางสาว พิมพ์ธนัช วิชัยโย สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800349 นาย พลวัต หายโศก สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800348 นางสาว บุษยา วรขันธ์ สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800347 นางสาว เมธาวี บุญสิทธิ์ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800344 นางสาว จิราวรรณ โสปัญหาริย์ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800342 นางสาว นัชชา บุญวรานันฐ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คลิก
800341 นาย ณัฐภัทร เฉยฉิว สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800338 นางสาว วราภรณ์ ภูสดใส สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800334 นางสาว กาญจณา วงษ์สกุล สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คลิก
800333 นางสาว นภัทร ชูเสียง สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800331 นางสาว ธิดารัตน์ พลทะมัย สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800328 นางสาว ณัชชา สีหาลุน สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800327 นาย ศรัณญ์ ณ ร้อยเอ็ด สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800324 นางสาว มาริกา โกฏิรักษ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คลิก
800322 นาย จันทะวุฒิ อยู่ญาติมาก สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คลิก
800321 นางสาว ศิริวรรณ ยกน้อยวงษ์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คลิก
800319 นาย คณิติน บุญจันทร์ สาขาวิชาการตลาด คลิก
800318 นาย ไตรราช หาญกล้า สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คลิก
800317 นางสาว บุรัสกร ไพรัตน์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คลิก
800314 นางสาว ศิลิลักษณ์ ลาภทวี สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800307 นางสาว กานต์พิชชา ถาวรนิติภาพ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800306 นาย วัชรพงษ์ โทราช สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800305 นางสาว ชนิกานต์ โพธิ์ทัย สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800304 นางสาว มยุริญ แสนนอก สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800302 นาย มนัสวี ปะกิริโย สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800299 นางสาว นพมาศ จันลาศรี สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800298 นาย สุพันธมิตร พรมโคตร สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800293 นาย เชวงศักดิ์ วาสสามัคคี สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800291 นางสาว พิสุทธิณี ดนตรี สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800283 นางสาว มุฑิตา เดชยศดี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิก
800282 นาย ณัฐวุฒิ อุ่นมาลย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิก
800276 นางสาว กัลยาณี จ๋วนเจนกิจ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800273 นาย กีรติ ธงยศ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คลิก
800270 นาย ธนพล หนูประสิทธิ์ สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800268 นางสาว รักษ์ บัวชื่น สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800266 นางสาว ศุทธินี อ่อนหวาน สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800262 นาย กฤษพงษ์ รูปงาม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คลิก
800260 นาย ภูวนัย บัวส่อง สาขาวิชาการบริหารการเงิน คลิก
800259 นาย คมสันต์ ภูอาราม สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800258 นาย วรพล ศรีคำ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิก
800255 นาย ศุภวิชญ์ สุนีย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คลิก
800253 นางสาว ชวนพิศ ธรรมโท สาขาวิชาการตลาด คลิก
800252 นางสาว ณัฐมล ทองนำ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800250 นางสาว วชิรดา บุญเป้า สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800249 นางสาว นันท์นพิน คุณาสถิตย์ชัย สาขาวิชาการตลาด คลิก
800247 นาย ศักดา ไฝชัยภูมิ สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800246 นางสาว รุ่งกานต์ ฤทธิโย สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800243 นางสาว ชมภูมาตย์ ผ่องสนาม สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800242 นางสาว สุภาวิดา ทองผุย สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800239 นางสาว ภาวิตา ผงกุลา สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800238 นาย ณัฐพงษ์ ไตรยวงษ์ สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800236 นาย จิรวัฒน์ ศิลารวม สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800235 นางสาว วิมลรัตน์ พงศรี สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800234 นางสาว อัจฉราพร กมลผาด สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800233 นางสาว จารุวรรณ จันทร์ศรีละมัย สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คลิก
800229 นาย ภูมิภัทร ทองนภากุล สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800228 นางสาว จำเนียร นิลนามะ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800227 นางสาว จิรนัย เพ็ชรขุนทศ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800223 นางสาว อริสรา ประชมภู สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800221 นางสาว พิมพิมล อินญาพงษ์ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800218 นางสาว แพรพิไล ศรีเพ็ง สาขาวิชาการบริหารการเงิน คลิก
800213 นางสาว สิริญญา พิมพ์วิเศษ สาขาวิชาการตลาด คลิก
800212 นางสาว จุฑามาศ โพธิ์หอม สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800211 นาย ปรเมท อรัญรุตน์ สาขาวิชาการบริหารการเงิน คลิก
800210 นางสาว ประภาวิณี ดวงมุลลี สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800208 นางสาว ฐาศิณี แก้วมาตร สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800207 นางสาว ทอฝัน เเก้วลา สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800206 นาย ชัพวิชญ์ นะราวัง สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800203 นางสาว จิราภรณ์ ก้อนกลมเปรี้ยว สาขาวิชาการตลาด คลิก
800200 นาย ธวัชชัย ธนูศิลป์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คลิก
800199 นางสาว ณัฐวรรณ กำกับกลาง สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800197 นางสาว อาภัสรา แนวดง สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800195 นางสาว ทับทิม ดีสมบัติ สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800192 นางสาว ศกุลตลา ศรีนันนะ สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800190 นางสาว ลัดดาวัลย์ มั่นกำเนิด สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800188 นางสาว สุดารัตน์ หนองสูง สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800182 นาย นิธิ ลีนาราช สาขาวิชาการตลาด คลิก
800175 นางสาว อรนิตย์ ศรีมนตรี สาขาวิชาการบริหารการเงิน คลิก
800171 นาย เฉลิมพล สุขสมพงษ์ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800170 นางสาว ภาวิณี ศรีเชียงขวาง สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800165 นาย ธนกร สัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800164 นางสาว ศศิประภา หงษ์บุดดี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คลิก
800163 นาย วีรภัทร บุญแสนแผน สาขาวิชาการบริหารการเงิน คลิก
800162 นางสาว ธัญญาพร ลาวงษา สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800161 นางสาว ณัฐธยาน์ พลเยี่ยม สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800160 นาย นาคร ยจนา สาขาวิชาการบริหารการเงิน คลิก
800157 นางสาว อรอนงค์ พละหงส์ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800156 นางสาว ขนิษฐา เพชรบุรมย์ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800155 นางสาว ขวัญฤดี บุรมสี สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800151 นางสาว ภาวดี ศรีชมภู สาขาวิชาการตลาด คลิก
800147 นาย ดนุพร เดชจุ้ย สาขาวิชาการตลาด คลิก
800137 นางสาว สุภัทรา จันทร์เพ็ง สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800135 นางสาว ยลดา แสนโสม สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800134 นาย ณัฐพัชร์ บุญชาญประเสริฐ สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800133 นางสาว กชกร ทองอด สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800131 นางสาว หทัยภัทร เหลืองดอกไม้ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800130 นางสาว หทัยกานต์ ดำเอี่ยมดี สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800123 นางสาว สาธิณี ศรีสวัสดิ์ สาขาวิชาการตลาด คลิก
800122 นางสาว ธนาภรณ์ วงศิกุล สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800121 นาย ธนกร กองนาคู สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คลิก
800114 นางสาว ฐิรกานดา อรัญชัย สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800113 นางสาว ชลลดา มะลิหวล สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800109 นางสาว เขมจิรัสย์ เตียประพงษ์ สาขาวิชาการบริหารการเงิน คลิก
800108 นางสาว ปวันรัตน์ ชัยจันทร์ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800107 นาย ณัฐศักดิ์ รักษาเคน สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800105 นาย ณัชพล คติสุข สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คลิก
800104 นาย ธนวัฒน์ เหล่าวงษา สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800102 นาย วชิระ พลเยี่ยม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คลิก
800100 นางสาว ณัชชา นวนภูมิวัน สาขาวิชาการบริหารการเงิน คลิก
800099 นางสาว นุชจิรา หงษ์บัวภา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิก
800097 นางสาว ณิชาภัทร ไกรยนุช สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800096 นาย มหาสมุทร กวนสำโรง สาขาวิชาการตลาด คลิก
800095 นางสาว สุพรรษา อรรคคำ สาขาวิชาการตลาด คลิก
800091 นางสาว ฐิติวรรณ โรจนวานิชอนันต์ สาขาวิชาการตลาด คลิก
800086 นางสาว อรญา เดชพรม สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800084 นางสาว จิราพร เครือผือ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800083 นางสาว ปรีดาภรณ์ ตรีพจนีย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิก
800082 นางสาว พัชรินทร์ พันธุ์สุภี สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800081 นางสาว ภารดา เมืองแสน สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800075 นางสาว กมลวรรณ วิรักษา สาขาวิชาการตลาด คลิก
800073 นางสาว วิมลมาศ ไพชยนต์ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800069 นาย อิทธิสุทธิ์ วัณณสุทธางกูร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คลิก
800067 นางสาว กันติชา ชัยภักดี สาขาวิชาการตลาด คลิก
800066 นางสาว กมลชนก พุทธศรี สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800065 นางสาว พรรณิภา สารเนตร สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800060 นางสาว จีระพรรณ ดวงโสมา สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800055 นางสาว อริญา หาวอ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800052 นางสาว ฐิติยา หารหนองบัว สาขาวิชาการตลาด คลิก
800051 นาย กานต์อธิป โภคสวัสดิ์ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800047 นาย โอฬาร สุลำนาจ สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800045 นาย ปารเมศ เพ็งมีศรี สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800041 นาย อนันต์ยศ คนยืน สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800040 นางสาว ปนัดดา ทาบุเรศ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800039 นางสาว ณัฐนิชา แสงแจ้ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800028 นาย ปฐวี คำภาบุตร สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800026 นาย พงศกร นามโร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คลิก
800025 นางสาว ปภัสศิริ ภูถมทอง สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800024 นางสาว พรพิมล กรองทอง สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800022 นางสาว วีรยา ทากุดเรือ สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800021 นาย กิตติพงษ์ ศรีบุญเรือง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิก
800020 นางสาว เบญจรัตน์ เจนคง สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800019 นาย ธนากร สืบสาย สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800018 นางสาว นิตยา ประกายะศรี สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800017 นาย จักรพันธ์ เกษร สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800015 นาย นันทยศ สระกาศ สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800014 นางสาว ศิริยาพร สิงห์เทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คลิก
800010 นาย ชลชาติ เทศสิงห์ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800009 นาย ภควัต ศิริภิรมย์ สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800008 นางสาว ดารณี อินทะวงษ์ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800007 นางสาว สุนิตา บุญรัตน์ สาขาวิชาการบัญชี คลิก
800006 นางสาว กานดา คำบุญมา สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800005 นาย ธรัช นฤภรไพศาล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คลิก
800004 นางสาว พัชริยา ภูสมตา สาขาวิชาการจัดการ คลิก
800002 นางสาว อัจฉราภรณ์ ลครพล สาขาวิชาการบัญชี คลิก
100011 นางสาว ชาลินี โกพิมาย สาขาวิชาการบัญชี คลิก
100003 นางสาว น้ำฝน โอฆพนม สาขาวิชาการจัดการ คลิก