คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

INTERVIEWEES MBS

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการคณะฯ ดำเนินการเอง นิสิต 4 ปี และเทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อนิสิต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 
เลขที่สมัคร : 800114
คำนำหน้า : นางสาว
ชื่อ - นามสกุล : ฐิรกานดา อรัญชัย
สาขาวิชา : สาขาวิชาการบัญชี
ประเภท : 4 ปี
เอกสารรายงานตัว : 1.เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการรายงานตัว
    1.1 รายงานตัวออนไลน์ วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2560
    1.2 ส่งแบบรายงานตัวออนไลน์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
    1.3 รายงานตัวใหม่ ได้ที่ http://admit.msu.ac.th

2. ค่าใช้จ่าย
    2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 5,000 บาท
    2.5 ค่ากองทุนสวัสดิภาพและสวัสดิการนิสิต จำนวน 200 บาท