MBS Channel

วิดีทัศน์คณะการบัญชีและการจัดการ

โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (21-22 ส.ค.63)

25-08-2020

โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 (24 ก.ค.63)

28-07-2020

โครงการวิจัยแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 : การศึกษาดูงานกลุ่มแปรรูปถั่วลิสง

12-03-2020

การอบรม หลักสูตร การวิเคราะห์ SEM ด้วยวิธีการ Partial Least Squares by JASP

29-01-2020

รายการ มมส กับชุมชนสัญจร : วิถีหัวขัว เลาะเบิ่งแยงข้าวอินทรีย์ ดูวิถีชาวนามหาสารคาม

22-01-2020