MBS News

ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ ให้คำปรึกษาและการบริการวิชาการเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์คู่แข่งขันและการวางกลยุทธ์

อ่าน 33 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2017-03-14 12:31:00

เมื่อระหว่างวันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และคณะกรรมการบริการวิชาการเพื่อสังคม

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญาณัฐ รัตนประภาธรรม, อาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ ผงคลี,

อาจารย์ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ และนายพิษณุ คุณชื่น ได้รับคำเชิญจาก Mr.Khatthanam Khaosanga นักธุรกิจศูนย์ออกกำลังกายครบวงจร

Fit Factory By Khatthanam  แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้เดินทางไปเยี่ยมชมธุรกิจพร้อมทั้ง

ขอคำปรึกษาทางธุรกิจ โดยให้ความช่วยเหลือในการวางแผนการตลาดของธุรกิจฟิตเนสและธุรกิจศูนย์ออกกำลังกายครบวงจร

โดยศูนย์ออกกำลังกายครบวงจร Fit Factory มีการให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนไหว (Cardiovascular) อุปกรณ์อยู่กับที่ (Resistance) อุปกรณ์ยกน้ำหนัก (Free Weights) สนามฟุตบอลหญ้าเทียม,

ห้องอบซาวน่า และห้องผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้า โดยมีบรรยากาศหรือธีมของฟิตเนสเซ็นเตอร์แบบ Social Community มุ่งเน้นให้สมาชิกที่เข้ามาใช้บริการ

มีส่วนในกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเป็นสถานที่ที่พบปะระหว่างกันอีกด้วย แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมากระแสความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพที่เพิ่มขึ้น

ทําให้ธุรกิจศูนย์ออกกำลังกายและฟิตเนสเซ็นเตอร์ในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้สถานการณ์การแข่งขันของ

ธุรกิจในแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสูงมากขึ้น เกิดการขยายตัวและการลงทุนของคู่แข่งขันทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

จึงทำให้ผลประกอบการของ Fit Factory ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

.ศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งได้

ดำเนินงานตามพันธกิจ (Mission) ของคณะฯ เรื่องการให้บริการวิชาการเชิงรุก โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินงาน

ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สังคมและประเทศ จึงได้ตอบรับคำเชิญและเดินทางไปสำรวจธุรกิจในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว และได้ให้คำปรึกษา

เบื้องต้น และจะนำเอาผลจากการสำรวจในครั้งนี้กลับมาวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ พร้อมทั้งทำแผนกลยุทธ์ทางการตลาดนำเสนอในครั้งต่อไป

เพื่อให้ศูนย์ออกกำลังกายครบวงจร Fit Factory และธุรกิจในเครือได้แข่งขันกับคู่แข่งขันทางการตลาดได้ตามวัตถุประสงค์

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News