MBS News

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา“ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2563

อ่าน 219 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2020-10-07 12:47:00

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา“ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวนทุน : ระดับปริญญาตรี ส่วนคณะ 19 ทุน
(คณะละ 1 ทุน ทุนละ 10,000 บาท)
- ระดับปริญญาตรี ส่วนกลาง 7 ทุน (ทุนละ 10,000 บาท)
ส่งใบสมัครที่ส่วนกลาง
- ระดับปริญญาโท จำนวน 4 ทุน ทุนละ 15,000 บาท
- ระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท
คุณสมบัติ :
- นิสิตระดับ ป.ตรี ชั้นปี 3 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
- เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- จิตสำนึกที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
- มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย หรือต้องโทษวินัยนิสิต
- สร้างชื่อเสียง หรือมีผลงานเชิงประจักษ์ หรือได้รับการยอมรับจากสังคมในด้านกิจกรรมหรือวิชาชีพ
ระยะเวลารับสมัคร : 2 – 22 ตุลาคม 2563
สถานที่รับสมัคร : ส่วนของคณะ ส่งที่ฝ่ายกิจการนิสิต สำนักงานคณะชั้น 1 Acc.Biz
ดาวน์โหลดรายละเอียดทุนและใบสมัครได้ที่ http://www.sa.msu.ac.th/.../fileup/20201005110442.pdf-
.....................................................
ข่าวจาก : งานกิจการนิสิต
ประกาศ : งานประชาสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News