ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

อ่าน 482 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-01-21 14:19:00

ประชาสัมพันธ์ถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ
เรื่อง การประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ ทางคณะฯ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
หลักเกณฑ์การเสนอขอรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 จนถึงวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
……………………………………………………………….
ฝ่ายงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Public Relations Dept.
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ