MBS News

ขอเชิญ นิสิตและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Seinan Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น

อ่าน 483 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-02-22 13:27:00

ขอเชิญ นิสิตและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Seinan Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น


ขอเชิญ นิสิตและผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในฤดูใบไม้ร่วง 2563 (Fall 2020)
หรือ 1 ปีการศึกษา 2563 – 2564 (Academic Year 2020 – 2021)
ณ Seinan Gakuin University ประเทศญี่ปุ่น
โดยผู้สนใจสามารถดำเนินการสมัครได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. นำส่งรายชื่อผู้สมัครมายัง กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
2. กรอกแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ได้ทาง http://bit.ly/2RM6fZ6 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563
3. ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครมายัง กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ทาง http://bit.ly/2RIFHYG
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรรณวรท เดชชัย
โทรศัพท์ 043-754241 ภายใน 1253
หรือ Facebook : MSU Student News
ที่มา : กลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..................................................
ฝ่ายงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Public Relations Dept.
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ