MBS News

โครงการการบริการวิชาการมุ่งเป้า

อ่าน 4023 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2017-03-24 08:55:00

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ คณะการบัญชีและกาจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พร้อมด้วยนักวิจัย “โครงการการบริการวิชาการมุ่งเป้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล ณ ป่าโคกข่าว ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
ตามแผนการดำเนินงานโครงการการจัดทำข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลเหล่าดอกไม้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาป่าโคกข่าวและการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ โดย “โครงการการบริการวิชาการมุ่งเป้า” เป็นการทำงานร่วมกัน 4 คณะฯ ได้แก่ คณะการบัญชีและการจัดการ, คณะวิทยาการสารสนเทศ, 
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช ซึ่งคณะการบัญชีและการจัดการได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
การฟื้นฟูและการสร้างสมดุลในระบบนิเวศของป่าโคกข่าวและชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้ ด้วยวิธีการประเมินมูลค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ 
การพัฒนาการบริหารจัดการป่าโคกข่าวและชุมชนตำบลเหล่าดอกไม้เพื่อจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมของชุมชน รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ (Payments for ecosystem services: PES) 
เพื่อการป้องกัน การอนุรักษ์และการฟื้นฟูพื้นที่ให้แก่ชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดทางเศรษฐศาสตร์ คือ การจัดสรรทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ป่าและชุมชนเหล่าดอกไม้ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอนาคต และคณะฯ จะได้นำข้อมูลที่ได้จากการลง
พื้นที่ป่าโคกข่าวในครั้งนี้ จัดแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยฯ ในขั้นต่อไปอีกครั้ง
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องขอขอบพระคุณ คุณสุขสรรค์ ศรีกงพลี นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
ในการให้ข้อมูลที่สำคัญของป่าโคกข่าว และนำคณะนักวิจัยลงพื้นที่สำรวจป่าโคกข่าวในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /srv/www/htdocs/News/view_news.php on line 255