MBS News

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเริมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านโดนแคน ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

อ่าน 4023 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-03-29 09:46:00

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเริมต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านโดนแคน ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 

                          เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและบริการวิชาการ

ได้เป็นผู้แทนคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดมหาสารคาม (AIC Mahasarakham)

และอาจารย์ ดร.สมโภช ทองน้ำเที่ยง ได้เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

บ้านโดนแคน ตำบลเวียงสะอาด อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ คณะฯ ได้นำนิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจแสดงผลงานนวัตกรรม Internet of Things หรือ IoT

เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานด้านเกษตร  ซึ่งการแสดงผลงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของคณะฯ และมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ชุมชนและเผยแพร่การบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

 

                         โดยพิธีเปิดงานฯ ได้รับเกียรติจาก นายปราโมทย์ วัฒนะ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีฯ โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ

เพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งภายในงานจังหวัดมหาสารคามได้จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรและนิทรรศการของหน่วยงานและสถานีเรียนรู้ของกลุ่มเกษตรกร

ซึ่งประกอบด้วย 5 สถานี ดังนี้ สถานีที่ 1 การรับปรุงบำรุงดิน, สถานีที่ 2 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน, สถานีที่ 3 การเพาะพันธุ์ผัก, สถานีที่ 4 การลดต้นทุนการผลิต

และสถานีที่ 5 การบริหารจัดการน้ำ

 

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /srv/www/htdocs/News/view_news.php on line 255