MBS News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

อ่าน 3795 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-05-06 10:32:05

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า  ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

ประเภท สอบข้อเขียน และประเภท สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอ งดการสอบคัดเลือก เปลี่ยนเป็นการพิจารณาผลการศึกษาของผู้มีสิทธิ์สอบแทน โดยจะใช้เกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัยในการพิจารณา และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://acc.msu.ac.th/app2564/index.php

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ