MBS News

นิสิตได้รับรางวัลระดับดี

อ่าน 4023 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-05-27 08:47:42

จากโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับชาติ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งทีี่ 2 ในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกทวิตเตอร์กับราคาน้ำมันดิบในตลาดเวสต์เท็กซัส (WTI)

โดยมีนายนัฐวุฒิ อุ่นมาลย์ และนายนิติศักดิ์ พูลไธสง นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้วิจัย
และมีอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่านได้แก่ อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ และ ผศ.ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ

Warning: mysql_close(): no MySQL-Link resource supplied in /srv/www/htdocs/News/view_news.php on line 255