คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

นิสิตได้รับรางวัลระดับดี

อ่าน 100 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-05-27 08:47:42

จากโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระดับชาติ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งทีี่ 2 ในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกทวิตเตอร์กับราคาน้ำมันดิบในตลาดเวสต์เท็กซัส (WTI)

โดยมีนายนัฐวุฒิ อุ่นมาลย์ และนายนิติศักดิ์ พูลไธสง นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้วิจัย
และมีอาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่านได้แก่ อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ และ ผศ.ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา

เอกสารไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ