คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี MBS Talent ตรงอิสระ (TCAS 4) ครั้งที่ 2

อ่าน 308 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-06-11 13:20:38


คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) และหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ประจำปีการศึกษา 2564 มีรายละเอียดดังนี้    จำนวนนิสิตที่รับการศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ ประสงค์จะรับนิสิตเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบรับตรงอิสระ (TCAS 4) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) จำนวน 3 หลักสูตร 8 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 370 คน

สามารถ คลิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://acc.msu.ac.th/app2564/

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

ไม่มีเอกสารรูปภาพประกอบ