คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะการบัญชีและการจัดการ ปีการศึกษา 2564

อ่าน 465 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-06-16 14:01:02

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะการบัญชีและการจัดการ  ปีการศึกษา 2564
1. เข้าเว็บไซต์
http://mbs.msu.ac.th/orientation/
2. คลิกเลือกเข้าปฐมนิเทศตามลิงค์ของสาขาวิชา หรือสแกน
QR Code
          สาขาวิชาการบัญชี (AC) :
https://bit.ly/3iI9P5O
          สาขาวิชาการจัดการ (GM) :
https://bit.ly/3gFiymK
          สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(HRM) : https://bit.ly/3gFiymK
          สาขาวิชาการตลาด (MK) :
https://bit.ly/3zuiOgU
          สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BC) :
https://bit.ly/3q1J7GP
          สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
(BIT) : https://bit.ly/3q1J7GP
          สาขาวิชาการบริหารการเงิน (FM) :
https://bit.ly/3zrTKa6
          สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (BE) :
https://bit.ly/3voqVbC
          สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) :
https://bit.ly/3pUKarX
3. คลิก Join Meeting ระบบจะเข้าสู่ Cisco WebEx Meeting
4. คลิกอนุญาตเพื่อให้สามารถใช้วิดีโอ และบันทึกเสียงได้
5. ใส่ชื่อ – นามสกุล โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ ต่อท้ายด้วยตัวย่อสาขาวิชา เช่น สุทัศน์ คมขำ
BC
6. ใส่อีเมล์ที่ขึ้นต้นด้วยรหัสนิสิต
6401xxxxxxx@msu.ac.th
7. คลิก OK
8. คลิก Join เพื่อเข้าสู่การปฐมนิเทศ
9. คลิก
Leave Meeting เพื่อออกจากการปฐมนิเทศ

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News