MBS News

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ่าน 81 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-07-13 09:11:18

คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ขอแสดงความยินดี กับ
"อาจารย์ ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร"
(อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
(สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
(มติคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 25 มิถุนายน 2564)
...................................................................
ฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Student and Special Affairs
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News