คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม : การรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง

อ่าน 37 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-08-09 18:10:13

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม : การรณรงค์คัดแยกขยะต้นทาง ในระหว่างวันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถานที่ทำงาน ณ ที่พักอาศัย สำหรับบุคลากรที่มีการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในคณะการบัญชีและการจัดการ ในการเข้าร่วมโครงการโดยการคัดแยกขยะตามประเภทของขยะตามถังที่ทางคณะได้จัดเตรียมไว้ให้ ทำให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้

Social Responsibility Promotion Project: Waste Separation Campaign

Mahasarakham Business School organized a project to promote social responsibility: Wast Separation campaign between 9th - 20th August 2021 at the business school of Mahasarakham University and workplace at the residence for personnel who work from home (WFH). The project was honored by Dr. Rattanawadee Sonthiprasart, Associate Dean for Administration who delivered the opening speech. The project was successful with much cooperation from the personnel of the business school in separating the waste as the objectives of this project.

...................................................................

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Student and Special Affairs

Mahasarakham Business School

Mahasarakham University

#MBS_Together

 

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News