คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา "ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม" สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ่าน 27 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-08-13 15:55:14

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะการบัญชีและการจัดการ ได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา "ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม" สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยจำกัดผู้ร่วมงานไม่เกิน 20 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบต้นไม้และนำปลูกต้นไม้
กิจกรรมในวันนี้ ได้มอบต้นพะยูงให้กับตัวแทนผู้นำองค์กรนิสิต จำนวน 19 ต้น เพื่อนำกลับไปปลูกที่คณะ/วิทยาลัยต้นสังกัดในโอกาสที่เหมาะสม จากนั้นผู้บริหารและนิสิต ร่วมกันปลูกต้นประดู่ป่า มะค่าโมง ยางนา และ กัลปพฤกษ์ จำนวน 19 ต้น ณ บริเวณข้างสนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการนี้จัดขึ้นตามแผนงานการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ปลูกต้นไม้ในสถานศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในการรู้จักและรักษ์ธรรมชาติ ลดภาวะโลกร้อน และเป็นการเพิ่มจำนวนต้นไม้ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ คนละ 1 ต้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 11,639 ต้น ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
Tree Planting in Honor of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (King Rama X)
On August 9th, 2021, Dr. Sarinthree Udchachone, Assistant Dean for Student Development and Special Affairs, Mahasarakham Business School, attended the project in promoting and support the growth motivation project "Plant a tree in people's hearts: Sarakham people together save the world, save the environment" of Mahasarakham University in honoring H.M. King Vajiralongkorn. The project was chaired by Associate Professor Dr. Orawich kumphon, Vice President for Academic Affairs and Student Development, who gave the trees and started the tree planting event. This project is organized according to the plan in encouraging students to plant trees in educational institutions for raising awareness of knowing and preserving nature, reducing global warming, and increasing the number of trees in the area of ​​Maha Sarakham Province.
...................................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Student and Special Affairs
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News