คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

โครงการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

อ่าน 40 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-08-13 15:52:53

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต งานพัฒนานิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิต คณาจารย์และบุคลากร คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแก่นิสิตและบุคลากรและเพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้แสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ได้ร่วมทำบุญเป็นปัจจัย จำนวน 15,240 บาท พร้อมทั้งจตุปัจจัย นำถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสว่างวารี ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมี อาจารย์จุฬารัตน์ ขันแก้ว (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต) และ อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ) พร้อมทั้งตัวแทนบุคลากรและนิสิต เป็นผู้แทนนำถวาย
...................................................................

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Student and Special Affairs

Mahasarakham Business School

Mahasarakham University

#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News