คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่าน 29 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-08-13 15:52:24

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร  คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันปลูกต้นไม้
ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา "ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม" สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าอาคารบริหารธุรกิจสิรินธร คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา “ปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม”
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นตามแผนงานโครงการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ปลูกต้นไม้ในสถานศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในการรู้จักและรักษ์ธรรมชาติ
ลดภาวะโลกร้อน และเป็นการเพิ่มจำนวนต้นไม้ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
...................................................................

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Student and Special Affairs

Mahasarakham Business School

Mahasarakham University

#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News