คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

โครงการเสวนาเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ธุรกิจ ปีที่ 6

อ่าน 43 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-08-20 22:02:22

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. สาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเสวนาเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ธุรกิจ ปีที่ 6 (รูปแบบ Online) ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดี คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและแนวคิดใหม่ๆในการบริหารธุรกิจแนววิถีใหม่และเกิดกระบวนการความคิดในการเชื่อมโยงภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติธุรกิจผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ นำโดย
- คุณสนมพร ฉิมเฉลิม
อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกเอนเทอร์เทนต์เม้นต์ จำกัด(มหาชน)
- ดร. กิตติชัย อัครวิมุต
ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจประกันภัย KN Insurance Consultant Group อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่า
คณะการบัญชีและการจัดการ
- คุณปิยะวุฒิ อนุอันต์
ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทเคซีคอร์ปอเรชั่น (KC Group Corporation)
- อาจารย์ ดร.แคทลียา ชาปะวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการเข้าร่วมโครงการเสวนาเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ธุรกิจ ปีที่ 6 (รูปแบบ Online) มากกว่า 150 คน
...................................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Student and Special Affairs
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News