คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

โครงการอบรมการใช้งาน Smart Classroom และ Learning Management System สำหรับการเรียนออนไลน์

อ่าน 16 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-08-25 21:28:28


วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมการใช้งาน
Smart Classroom และ Learning Management System สำหรับการเรียนออนไลน์ ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดี คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ อาจารย์ ดร.พันคม ศรีบุญลือ รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน คณะการบัยชีและการจัดการ กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ของคณะการบัญชีและการจัดการ สามารถพัฒนาศักยภาพในการใช้งาน Smart Classroom และ Learning Management System สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ โดย อาจารย์ ดร.สมหมาย ขันทอง รองผู้อำนวยการผ่านพัฒนาระบบนวัตกรรมดิจิทัล  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยายในหัวข้อ “การใช้งาน Smart Classroom และ Learning Management System สำหรับการเรียนออนไลน์”
..................................................................

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Mahasarakham Business School

Mahasarakham University

#MBS_Together


เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News