คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

International conference on Emerging Computational Technologies (ICECoT2021)

อ่าน 20 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-08-25 21:28:04

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม International conference on Emerging Computational Technologies (ICECoT2021) มีบทความร่วมนำเสนอ จำนวน 5 บทความ ดังนี้

1.  News Sentiment and Actual Price of Stock Data: Using News Classification Technique โดย อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ /อาจารย์ ดร.วีระศักดิ์ สว่างโลก /อาจารย์เบญจมาภรณ์ สมบัติธีระ

2.  Stock Market Tuning Points Rule-Based Prediction โดย อาจารย์เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง / อาจารย์ ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนา บุญเหลือ

3.  The Interaction Effect between Information Management and Innovation Model on Performance of Innovative Startups in Thailand  โดย. อาจารย์ ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลสุชดา ศิริสม 

4.  The Visual Analysis of Twitter Sentiment and Crude Oil Price Movement in the West Texas Intermediate Market โดย อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา / อาจารย์ ดร.จิรโรจน์ ตอสะสุกุล / อาจารย์นันทนา งามตามพงศ์ 

5.  Firm’s Strategy and Social Media Adoption: The Dynamic Capabilities Perspective โดย อาจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา จันทร์เทศ เข้าร่วมเป็น Session Chair ใน Room 2 เวลา 2.00-4.30 pm. (Malaysian Time)

..................................................................

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


Mahasarakham Business School

Mahasarakham University

#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News