คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

โครงการการจัดการการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Management)

อ่าน 8 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-09-07 10:00:08

วันที่ 5 กันยายน 2564  เวลา 09.00 - 16.30 น. สาขาวิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการการจัดการการค้าสมัยใหม่  (Modern Trade Management) สำหรับนิสิตสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3
เป็นการอบรมออนไลน์
ผ่านระบบ WebEx Meeting โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ ดร.รุจิรา เหลืองศักดาพิชญ์ ประธานโครงการกล่าวรายงาน
และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจรูปแบบและการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ การออกแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่ การบริหารจัดการกลุ่มสินค้าและเทคนิคการจัดเรียงสินค้า พฤติกรรมลูกค้า โครงสร้างราคาค้าปลีกสมัยใหม่ แนวทางการสร้างพันธมิตรร่วมกับค้าปลีกอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม การมีศิลปะการขายและจรรณยาบรรณในการขาย ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ได้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ นำโดย
 คุณชาญเชาว์  อ่อนฉวี บรรยายในหัวข้อ "การจัดการการค้าสมัยใหม่"
 คุณเกชา  พรมราช บรรยายในหัวข้อ "ศิลปะการขายและจรรยาบรรณในการขาย"

.................................................................

คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News