คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือ “การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101”

อ่าน 3 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-09-13 16:00:21

วันที่ 6 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกความตกลงร่วมมือ “การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงนามร่วมกับ นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ลงนามเป็นพยานความร่วมมือ ณ ห้องประชุมชั้น2 คณะวิทยาศาสตร์ และ รูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม google meet สำหรับข้อตกลงและขอบเขตของความร่วมมือ“การขับเคลื่อนศักยภาพ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการ SMART 101” มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ จังหวัดร้อยเอ็ด จะร่วมมือกันแลกเปลี่ยน ส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 ด้วยรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 และการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ SMART 101 ให้ครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน อีกทั้งส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับทักษะให้บุคลากรของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 สนับสนุนให้ชุมชนหรือภาคประชาชนเข้าถึงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการยกระดับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 โดยให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 และ เป็นผู้ให้การสนับสนุนวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ SMART 101 ทั้งนี้ จะถือเป็นการบูรณาการและพัฒนาด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และด้านบริการวิชาการ ให้สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบงาน สนับสนุนการดำเนินงานซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
.................................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News