คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

อ่าน 9 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-09-13 16:00:33

โครงการเสวนาสองทศวรรษแห่งคณะการบัญชีและการจัดการ จากวันวานสู่ปัจจุบัน : Work life balance of MBS (รูปแบบ Online ผ่านระบบ WebEx)
     วันที่ 8 กันยายน 2564 คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการเสวนาสองทศวรรษแห่งคณะการบัญชีและการจัดการ จากวันวานสู่ปัจจุบัน :
Work life balance of MBS (รูปแบบ Online ผ่านระบบ WebEx) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชลธิชา  ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ กล่าวเปิดโครงการ กล่าวคำอวยพร พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ และกล่าวรายงานโดย อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์  ขันแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต การจัดโครงการในครั้งนี้ จึงเป็นการรับฟังการเสวนาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะการบัญชีและการจัดการ  ในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า
สำเภาฟ้า 20 ปี” โดย
รองศาสตราจารย์นภาภรณ์  พลนิกรกิจ  และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิจันทร์ ทองคำ
ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นอย่างดี       
       นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากอดีตผู้บริหารของคณะฯ มาสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้แนวทางและข้อคิดในการอยู่ร่วมกันในองค์กรที่มีความสุขอีกด้วย ได้แก่
ท่านอำนวย ปะติเส อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อาจารย์ยุวดี  ตปนียากร
อาจารย์มงคล ม่วงเขียว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุศดา  แก้วมาตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพล  ศิระบูชา
    จากสถานการณ์ปัจจุบันด้วยปัญหาการแพร่กระจายเชื้อไวรัส
COVID 19 ขยายวงกว้างออกไป และมียอดของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ การดำเนินโครงการจึงมีการปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาลแต่การดำเนินโครงการก็ยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศที่อบอุ่น สร้างความสุข สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรของคณะฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสุดความสามารถ ต่อไปในภายภาคหน้า
.................................................................

คณะการบัญชีและการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Mahasarakham Business School

Mahasarakham University

#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News