คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

โครงการคิดเชิงออกแบบการตลาดเพื่อสังคมและการสร้างเนื้อหาทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์

อ่าน 13 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-09-13 16:00:50

วันที่ 11 - 12 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 17.00 น. สาขาวิชาการตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัด "โครงการการคิดเชิงออกแบบการตลาดเพื่อสังคมและการสร้างเนื้อหาทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์" สำหรับนิสิตสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 2 และ
ชั้นปีที่
4 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ  อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้นิสิตสาขาวิชากา
ตลาดมีความรู้ความเข้าใจหลักการตลาดเชิงเนื้อหาและมีความรู้เพิ่มขึ้นสามารถนำกลยุทธ์สร้างเนื้อหาตลาดได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความสารถมาให้ความรู้แก่ นิสิตสาขาวิชาการตลาดชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 4 นำโดย

คุณตรีชิต  เมธารัตนโชติ
บรรยายวันที่ 11 กันยายน 2564 ในหัวข้อ
"หลักการ ความหมาย ความสำคัญของการคิดเชิงออกแบบสำหรับการตลาดเพื่อสังคม"
"กระบวนการคิดเชิงออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อสังคม
"การออกแบบโมเดลธุรกิจการตลาดเพื่อสังคม"
คุณบันลือ กุณลักษณ์
บรรยายวันที่ 12 กันยายน 2564 ในหัวข้อ
"หลักการ  ความหมาย ความสำคัญของการตลาดเชิงเนื้อหา (Content Marketing)
"กลยุทธ์การสร้างเนื้อหาทางการตลาด"
"เครื่องมือและรูปแบบการสร้างเนื้อหาทางการตลาด"
"เทคนิคและโปรแกรมในการสร้างเนื้อหาทางการตลาด

................................................................

คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News