คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการทำตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)

อ่าน 16 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-10-01 20:30:31

วันที่ 30 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการทำตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)  ไปใช้ในการพัฒนาคณะการบัญชีและการจัดการ ณ ห้องประชุมสำเภาฟ้า โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น คณะกรรมการที่ปรึกษาด้าน การดำเนินงานขับเคลื่อนเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) เป็นวิทยากรหลัก  ในการให้ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของคณะฯ

.................................................
คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School
Mahasarakham University

#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News