คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Social
Tel:043-754423 or 043-754333 ต่อ 3410 ,3445


MBS News

คณะการบัญชีและการจัดการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศทางจิตวิทยา

อ่าน 12 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-10-12 16:52:21

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 งานพัฒนานิสิต คณะการบัญชีและการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย อาจารย์ ดร.พันคม ศรีบุญลือ รองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน และ อาจารย์ ดร.ศรินทรีย์ อุดชาชน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นางชลธิชา อินอุ่นโชติ นักวิชาการศึกษา เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการให้คำปรึกษาแก่นิสิต ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมทั้งการขอคำแนะนำจากทีมผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางจิตวิทยา เพื่อที่จะนำแนวทางมาปรับใช้ในการดำเนินการจัดห้องบริการให้คำปรึกษานิสิตเกี่ยวกับปัญหาความเครียด การเรียน ความรัก ส่วนตัว และการใช้ชีวิตของนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนิสิตในการต่อไป

.................................................

คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Mahasarakham Business School
Mahasarakham University
#MBS_Together

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News