MBS News

การลงพื้นที่ชุมชนและเข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

อ่าน 424 ครั้ง ลงประกาศ ณ วันที่ 2021-11-16 14:14:34

การลงพื้นที่ชุมชนและเข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

 

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 คณาจารย์คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และบุคลากรงานบริการวิชาการ คณะฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เรืองอุตมานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ, นายพิษณุ คุณชื่น และนางสาวนฤมล พันธุชา ได้ลงพื้นที่ชุมชนและเข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนบ้านโสกกาว ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 2. ชุมชนบ้านโคกเสือเฒ่า ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 3. ชุมชนบ้านหัวขัว ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม และ 4. ชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลหนองกุง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม โดยผลจากการลงพื้นที่ชุมชนและเข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่งานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน คณะฯ ได้เสนอโครงการอบรมและบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนให้แต่ละชุมชนได้โดยวัน เวลาและสถานที่การจัดโครงการฯ ผู้นำชุมชน

และคณะกรรมการชุมชนฯ จะประชุมหารือและประสานมายังงานบริการวิชาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกครั้ง

เอกสารไฟล์แนบ : ไม่มีเอกสารไฟล์แนบประกอบ

รูปภาพประกอบ :

MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News
MBS News